Rodzaje instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna to zespół połączonych ze sobą urządzeń przeznaczonych do określonych funkcji o skoordynowanych parametrach technicznych. Rodzaje instalacji możemy wyróżnić m.in. ze względu na rodzaj zasilanych odbiorników, miejsce montażu, przewidywany czas użytkowania i sposób wykonania.

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego najczęściej przyłącze i złącze kablowe, tablicę rozdzielczą, piony i linie zasilające, instalację odbiorczą oraz odpowiednią liczbę obwodów. Instalacja taka obejmuje przewody i kable, urządzenia zabezpieczające i przyrządy łączeniowe, ochronne, sterujące i pomiarowe wraz z ich obudowami i konstrukcjami wsporczymi, a także rezerwowe źródła energii elektrycznej.

Podział według rodzaju urządzeń

W zależności od rodzaju zasilanych odbiorników elektrycznych instalacje elektryczne dzieli się na instalacje oświetleniowe i siłowe. Te pierwsze zasilają elektryczne źródła światła, obwody gniazd wtyczkowych oraz urządzenia grzewcze i podgrzewacze wody o niewielkich mocach w gospodarstwach domowych i budynkach mieszkalnych.

Instalacje siłowe natomiast zasilają silniki, przemysłowe urządzenia grzewcze o znacznych mocach oraz inne odbiorniki o charakterze przemysłowym.

Podział według miejsca instalacji oraz czasu użytkowania

W zależności od rodzaju zasilanych odbiorców i miejsca zastosowania, instalacje elektryczne dzieli się na instalacje przemysłowe, nieprzemysłowe i instalacje w rolnictwie. Instalacje przemysłowe to te montowane w zakładach przemysłowych wytwórczych i wydobywczych,
np. w górnictwie, hutnictwie itp. Instalacje nieprzemysłowe, nazywane też instalacjami w budownictwie ogólnym stosowane są w budynkach użyteczności publicznej i budownictwie mieszkaniowym, jedno- i wielorodzinnym. Trzeci rodzaj, czyli instalacje w rolnictwie zawiera też w sobie systemy instalowane w obiektach ogrodniczych i hodowlanych.

W zależności od przewidywanego czasu użytkowania instalacje elektryczne dzieli się na instalacje stałe oraz tymczasowe (prowizoryczne).

Różny sposób montażu

Ze względu na sposób wykonania wyróżnić możemy trzy rodzaje instalacji elektrycznych.

Pierwszy to instalacja wtynkowa – wykonywana na powierzchni ściany, tuż pod warstwą tynku. Montaż odbywa się na nieotynkowanej ścianie, gdzie kable mocowane są za pomocą drutów, gwoździ i klamer. Do tej instalacji należy odpowiednio dobrać pozostałe elementy sieci elektrycznej, czyli puszki, gniazda, łączniki.

Sposób drugi to instalacja podtynkowa – montowana w rowkach tworzonych w ścianie, w których umieszcza się specjalne rurki na przewody elektryczne. Dopiero po zamontowaniu rurek ścianę się tynkuje. Zaletą tej instalacji jest możliwość jej zmiany bez konieczności kucia ścian.

Wersja trzecia to instalacja natynkowa – stosowana najczęściej w pomieszczeniach, w których wygląd ściany nie ma istotnego znaczenia, np. w piwnicach czy garażach. Montowana jest na tynku za pomocą metalowych opasek.

Klasyfikacja dodatkowa

Instalacje dzieli się także biorąc pod uwagę czynniki, na jakie wystawiona będzie instalacja. Na tej podstawie rozróżnia się instalacje elektryczne przeznaczone do użytkowania:

-w pomieszczeniach zwykłych (warunki środowiskowe normalne), w których nie występuje oddziaływanie wpływów zewnętrznych;

-w pomieszczeniach szczególnych (warunki środowiskowe szczególne), w których występuje oddziaływanie różnych czynników szkodliwych

- poza budynkami – na zewnątrz.

Do instalacji elektrycznych zalicza się również instalacje teletechniczne i komputerowe, instalacje i urządzenia sygnalizacji sterowania pomiarów i monitorowania, instalacje elektryczne alarmowe, przeciwpożarowe i ochrony mienia oraz specjalne (np. inteligentnego budynku).

Mapa kategorii
Copyright - 2021 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne