Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych. 

Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje złożona przez Konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamacje proszę kierować do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. jako właściciela sklepu. Reklamację można złożyć w Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, wysłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole, wysłać na adres e-mailesklep@el12.pl numer telefonu: (+48) 609 697 377

Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego wzór formularza. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole 

Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

Konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

Wzór zgłoszenia reklamacyjnego.pdf

Niniejszy wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Państwo nie muszą korzystać, ani się nim kierować.

Mapa kategorii
Copyright - 2020 Przedsiębiorstwo el12 Sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekty unijne